Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijving in deze algemene voorwaarden:
De opdrachtnemer: de rechtspersoon namens wie de diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
De opdrachtgever: de rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.
Vertrouwelijkheid: alle informatie die door klanten/ deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers, coaches en trainers. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze
contacten tenzij de opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Bedenk termijn: nadat de offerte/ opdracht is ondertekend, geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wim Korving Coaching & Training als opdrachtnemer optreedt. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Wim Korving
Coaching & Training schriftelijk zijn bevestigd
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3. Eigen risico en aansprakelijkheid
Voor de reizen dient de deelnemer een reisverzekering af te sluiten die outdoor activiteiten verzekert. Tevens dient de deelnemer een annuleringsverzekering af te sluiten. Lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap dienen voor aanvang van de coaching, training en reis aan de coach/ trainer gemeld te worden. Deelname aan coaching of training tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico. Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de coaching of training met zijn of haar huisarts. Deelname aan een coaching of training is volledig op eigen risico van de deelnemer. Wim Korving Coaching & Training is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/ of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.

Wim Korving Coaching & Training is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijke en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een coaching of training. Wim Korving Coaching & Training is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer. Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen of verlies van de eigendommen van Wim Korving Coaching & Training zullen doorberekend worden aan de deelnemer. De deelnemer vrijwaart Wim Korving Coaching & Training voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Wim Korving Coaching & Training en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen. De door Wim Korving Coaching & Training verstrekte instructies en veiligheidsinstructies
dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 4, coaching, trainingen, reizen
Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per overkomst c.q. geleverde dienst en/ of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een voorschot van 50% van de totale vergoeding van de opdracht in verband met het honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Een opdracht tot het geven van een training, workshop of reis wordt door Wim Korving
Coaching & Training aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
Deelnemer kan uitsluitend aan een training, workshop of reis deelnemen, ls vooraf het volledige inschrijfgeld is voldaan. Wim Korving Coaching & Training behoudt zich het recht voor om ten aanzien van coaching,
trainingen, workshops en reizen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen. Wim Korving Coaching & Training heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen. Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij
minder dan 6 deelnemers kan Wim Korving Coaching & Training beslissen om de training of workshop geen doorgaan te laten vinden.

De data van de training, workshop of reis, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.wimkorving.com van Wim Korving Coaching & Training. Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training, workshop of reis. Deelnemer kan de coaching, training, workshop en reis uitsluitend volgen, als voor de
aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige inschrijfgeld, in euro’s, is voldaan. Alle prijzen op de website van Wim Korving Coaching & Training zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

Artikel 5. Annulering
Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen na ondertekenen offerte. Annulering van coaching, training en workshops en reis kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@wimkorving.com plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Wim Korving Coaching & Training heeft bereikt. Individuele coaching sessies kunnen 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Wim Korving Coaching & Training behoudt zich ten alle tijden het recht om het contract met de deelnemer/ cliënt te verbreken. Annulering van een coaching, training, workshop en reis heeft de volgende consequenties:

 • Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een coaching, training en
  workshop, wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening
  gebracht bij deelnemer.
 • Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de
  opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de
  opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
 • Bij uitval tijdens de coaching, training en workshop en reis wordt er geen inschrijfgeld
  gerestitueerd
  Artikel 6. Algemeen
  Wim Korving Coaching & Training heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website
  samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten
  gemaakt zijn.
  Wim Korving Coaching & Training kan de inhoud van de website veranderen

Wim Korving Coaching & Training kan geen garantie geven op de informatie op de website. Wim Korving Coaching & Training kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.wimkorving.com virusvrij is.

Artikel 7. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Wim Korving Coaching & Training liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Wim Korving Coaching & Training uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende
overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. In geval van overmacht heeft Wim Korving Coaching & Training het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige chadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Wim Korving Coaching & Training.